PERSONVERNERKLÆRING

FOR TF BANK AB

TF Bank AB (heretter «TF Bank») såkalt «behandlingsansvarlig» for dine personopplysninger. Dette betyr at TF Bank bestemmer formålet med og behandlingen av dine personopplysninger. TF Bank er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv, herunder din rett til personopplysningsvern.

Med denne personvernerklæringen er det TF Bank sin målsetting å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler og sikrer din berettigede interesse i å beskytte dine personopplysninger og dine rettigheter. Personvernerklæringen er et tillegg til TF Bank sine avtalevilkår. Behandlingen av personopplysninger i TF Bank er regulert av Generell Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). TF Bank er en svensk bank og aksjeselskap med bankkonsesjon fra den svenske Finansinspektionen, som tilbyr finansielle produkter og tjenester i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Litauen. GDPR gjelder for alle EØS/EU-land og er derfor i TF Bank sin målsetting at denne personvernserklæringen dekker informasjon om behandling av personopplysninger i alle TF Bank landene. TF Bank kan oppdatere denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på www.tfbank.no

Med personopplysninger forstår TF Bank «enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrerte»)». Med "kunde" menes en registrert som har inngått eller planlegger å inngå et avtaleforhold med BB Bank. TF Bank behandler personopplysninger om din identitet, slik som fødsels- og personnummer, adresse, statsborgerskap, e-postadresse, telefonnummer, kopi av offentlig utstedt ID (pass, førerkort), kopi av elektronisk signatur eller ID ol.

TF Bank behandler personopplysninger om finansiell informasjon og kundeforholdets formål og art.

TF Bank behandler personopplysninger som registreres underveis i kundeforholdet, for eksempel endringer i kontrakten, innbetalinger, transaksjoner, transaksjonshistorikk osv.

TF Bank behandler personopplysninger om personer som har søkt på TF Bank sine produkter eller tjenester, men som ikke har inngått et kundeforhold med TF Bank.

TF Bank behandler personopplysninger for følgende formål:

 1. for markedsføringsformål av våre produkter og tjenester
 2. når behandlingen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt
 3. når behandlingen er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse, som for eksempel hvitvasking, finansiell rapportering og skatterapportering
 4. for interne formål, som markedsanalyse, kundeanalyse, forretnings- og metodeutvikling, risikostyring og statistikk, for å forbedre TF Bank sine produkter, tjenester og kundekommunikasjon.
 5. For beregning av kapitalkrav for kredittrisiko

 

TF Bank benytter seg i noen tilfeller av automatiserte avgjørelser og såkalt profilering. Dette kan for eksempel være automatiserte avgjørelser som en nødvendig i forbindelse med behandling av en søknad eller for å inngå en avtale.

Profilering benyttes for eksempel for å gjennomføre kundeanalyser, metodeutvikling, markedsføring, ved automatiske avgjørelser og transaksjonsovervåkning for å bekjempe svindel og hvitvasking. Behandlingsgrunnlag, herunder lovlig grunnlag for profilering er bankens berettigede interesse, rettslige forpliktelser og/eller at det er nødvendig for å inngå en avtale. TF Bank benytter seg av profilering for å få bedre forståelse av våre kunder slik at TF Bank kan tilby tjenester og informasjon som er tilpasset dine behov, samt for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

TF Bank samler personopplysninger fra følgende:

 • Data gitt av deg til TF Bank
 • Andre selskap i TF Bank gruppen
 • TF Bank e-handelspartnere
 • Informasjonstjeneste leverandører, som private og offentlige poster
 • Agenter
 • Kredittbyråer

TF Bank har veletablerte og kvalitetssikrede retningslinjer og prosedyrer for informasjonssikkerhet. TF Bank bruker sikkerhetstiltak som TLS, sikkerhetskopiering, brannmurer osv.

TF Bank krever dessuten alltid at personer som behandler personopplysninger, foretar seg ved skriftlig avtale, konfidensialitet og strenge sikkerhetstiltak.

TF Bank kan i noen tilfeller gjøre opptak av telefonsamataler, lagre epostkommunikasjon eller på annen måte dokumentere kommunikasjon med Banken.

Det er TF Bank sin plikt at personopplysningene vi behandler er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. TF Bank beholder dine personlige opplysninger for den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre vi er forpliktet til å lagre opplysningene i lengre tid eller dersom loven tillater det.

Dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt, noe som betyr at TF Bank ikke kan offentliggjøre personlige opplysninger til uvedkommende.

Når det er tillatt å gjøre unntak fra taushetsplikten, deler TF Bank visse personlige data med andre mottakere.

Personlige data kan bli utlevert eller overført til tredjepart som er autorisert som våre databehandlere til å handle på våre vegne eller i TF Bank konsernet for utpekte formål.

Personlig data kan bli utlevert og overført til følgende:

 • Andre TF Bank konsernselskaper
 • Samarbeidspartnere ved markedsføring
 • Betalingsmottakere og betalingsleverandører
 • Forsikringsselskaper
 • Informasjonstjenester
 • Informasjonssystemleverandører

TF Bank utleverer også personopplysninger til tredjepart som er uavhengige databehandlere, for eksempel forsikringsforetak, inkasso selskap, meglere, andre banker og offentlige myndigheter i henhold til loven.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket til å behandle personopplysninger for markedsføringsformål.

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger (inkludert kopi), og dersom visse krav er oppfylt rett til å korrigere eller få slettet dine personopplysninger.

Du har rett til dataportabilitet, som er nært knyttet til innsynsretten, men adskiller seg fra det på mange måter. Retten til dataportabilitet tillater deg å motta de personopplysningene du har oppgitt til TF Bank, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og å overføre dataene til en annen databehandler.

Du har rett til å sende inn en klage knyttet til databehandling direkte til TF Bank, se kontaktinformasjon under punkt 8. Dersom du er utilfreds med svaret mottatt fra TF Bank, har du rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten.

Ledende tilsynsmyndighet for TF Bank er den svenske Datainspektionen.

www.datainspektionen.se

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Du kan også alltid kontakte det norske Datatillsynet.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som er beskrevet i kapittel 7., eller dersom du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller ved databehandling, vennligst kontakt følgende:

Kundeservice sparekonto: 56 99 92 00
Fax: 56 99 92 05

ADRESSE

TF Bank
c/o BB Bank ASA
Postboks 956 – Sentrum
5808 BERGEN

E-POST

innskudd@tfbank.no
dpo@tfbank.se